ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน)

ข่าวสารวิจัย (ข่าวทุนวิจัยและข่าวสารเกี่ยวกับวิจัย)

ข่าวบริการวิชาการ (ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์​ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทระบุชื่อนักศึกษา ประจำปี 2563

Read More

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์​ เรื่อง​ ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564

Read More

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่งานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2563

Read More

คณบดี

สุภาพร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยและพัฒนา Research & Development งานประกันคุณภาพการศึกษา Educational Quality Assurance งานบริการวิชาการ Community Services งานพัฒนานักศึกษา Student Affairs กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Student Loan

ระบบสารบรรณอิเล็กทอนิกส์ e-Document  ศิษย์เก่า @SciBRU Download Forms & Document คลังภาพ กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding