ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน)

ข่าวบริการวิชาการ (ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ)

ข่าวสารวิจัย (ข่าวทุนวิจัยและข่าวสารเกี่ยวกับวิจัย)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

Read More

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainable Development Goals

Read More

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๔ : University in Disruptive Era

Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Read More

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน

Read More