ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน)

ข่าวบริการวิชาการ (ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ)

ข่าวสารวิจัย (ข่าวทุนวิจัยและข่าวสารเกี่ยวกับวิจัย)

tranning_stou

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕)

Read More

วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ หนังสือและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

Read More
rdi_science

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่”

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6”

Read More
mascot

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA mascot Name Contest

Read More
astc_2018

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน 7สถาบัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018)

Read More

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 สุภาพร

สายตรงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์

 

วารสารฉบับล่าสุด

outside_scijournal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
  (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

งานวิจัยและพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานพัฒนานักศึกษา
student_loan
 
e-document
student
download
memorandum