ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน)

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

Read More
“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

Read More
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More
Microsoft-olympic_2018

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ ๑๖

Read More
Research_2561

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

Read More
INFORMATION_BIO

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

Read More
Research2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

Read More
MOUSCIENCE

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read More
ACTIVator

โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์” (Allianz Ayudhua Activattor)

Read More
SCIENCE

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

Read More
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Read More
งานประเพณีลอยกระทง มรภ.บร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

Read More
SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

Read More
PR

เชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 “

Read More
Poster_ACM-ICPC_2017

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชียประจำปี 2560

Read More
การจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

Read More
สัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More
ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์

Read More
TCAS-2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read More

ข่าวบริการวิชาการ

(ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ)

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

Read More
Vichakran

วิทยาศาสตร์ ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

Read More
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

Read More
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

Read More
อบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Read More
ประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ“ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”

Read More
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก

Read More
MOUโรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จับมือ โรงเรียนสตึกและโรงเรียนพุทไธสง ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

Read More
MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มรภ.บร จับมือ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

Read More

ข่าวงานวิจัย

(ข่าววิจัยและแหล่งทุนวิจัย)

researchwu2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๑๐

Read More
poster

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ (ICSSS 2017)

Read More

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิชาการนานาชาติ IFFA 2018

Read More
Economics_2017

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Read More
SENT_JOURNAL

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น ๓”

Read More
ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

Read More

ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Read More

โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยตามแบบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของแหล่งเงินทุนในปีงบประมาณ 2562)

Read More
โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

Read More
การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

Read More
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

Read More
คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

Read More
PDF

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งที่ 1/2560

Read More

ข่าวนักศึกษา

(ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษา)

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

Read More
Lady_2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)

Read More
SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

Read More
science_allstar

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประกวดมาร์ช ดาว-เดือน “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

Read More
soldier60-1

แจ้งขอผ่อนผันการตวจเลือกทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
พิธีไหว้ครู2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

Read More

วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

Read More
อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

Read More
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ

Read More
กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

Read More

ผลงานนักศึกษา

(ข่าวเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษา)

ข่าวสารจากสาขาวิชา

(ข่าวกิจกรรมของสาขา)

ข่าวสารจากมหาลัย

พฤศจิกายน 2017
อา พฤ
« ต.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

 สุภาพร

สายตรงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์

วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับล่าสุด

outside_scijournal

ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

db
OSPG
dspace-1
logo-englishdiscoveries