ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน)

ข่าวบริการวิชาการ (ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ)

ข่าวสารวิจัย (ข่าวทุนวิจัยและข่าวสารเกี่ยวกับวิจัย)

สกว-ประกาศทุนวิจัย

สกว.ประกาศทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

Read More
rdi

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
จัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
IDI_SCIENCE2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

Read More
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ2018

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

Read More

ปฏิทินกิจกรรม

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

 สุภาพร

สายตรงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์

 

วารสารฉบับล่าสุด

outside_scijournal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
  (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

งานวิจัยและพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานพัฒนานักศึกษา
student_loan
 
e-document
student
download
Picture_science
memorandum