ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แชร์ข่าวนี้