การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการบริหารงาน คณะ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์