ข่าวประชาสัมพันธ์

การสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้มีสวนได้ส่วนเสีย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม การสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้มีสวนได้ส่วนเสีย
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 ตำบล ประกอบด้วย
1) ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
2) ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
3) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
4) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
5) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
6) ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง
7) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
8) ตำบลสตึก อำเภอสตึก

แชร์ข่าวนี้