ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดเป็น อาคาร 12 ศนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ณ ห้องประชุมใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 087-8539902

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

แชร์ข่าวนี้