กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม  “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2564

               ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

             ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมสมัครแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถต่อไป