ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4 วันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับครูผู้สอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล,อาจารย์ ดร. กุลธิดา  ธรรมรัตน์ อาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ,อาจารย์เขมิกา  อารมณ์ 2) กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (น้ำวิเศษไล่แมลง) วิทยากรประจำกิจกรรม ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์, อาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา, อาจารย์สถิตรัตน์ รอดอารี 3) กิจกรรมดวงดาวและอวกาศ วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์ภัทรพงศ์ ขำคม, อาจารย์สุพัตรา วงศ์ศรียา, อาจารย์วรุตม์  คุณสุทธิ์, 4) กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพและพัฒนาทักษะทางการกีฬา วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว,อาจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมแสงวาปี,อาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา 5) กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อาจารย์ชรัส  รังสิมาเทวัญ,อาจารย์สกรณ์  บุษบง 6) กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนสามมิติและทำสื่อ Stop Motion อาจารย์ปุริม  ชฎารัตนฐิติ,อาจารย์ชลิตา เจริญเนตร,อาจารย์แสงดาว  นพพิทักษ์,อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกตุ

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

 

แชร์ข่าวนี้