ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) เพื่อชิงทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา)
เพื่อชิงทุนการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินงาน
details_research

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๕๗๒๓ ๘๖๘๗ นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล E-mail : saowanit_kea@hotmail.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

แชร์ข่าวนี้