คณะผู้บริหาร

 

สุภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร
 ตำแหน่ง คณบดี
ทิพย์วัลย์ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์  แสนคำ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
อ.ดร.สราวุธ อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อ.นพพล อาจารย์นพพล  เชาวนกุล
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กิตติศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา
 
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
มุกดา อาจารย์ ดร.มุกดา  สีตลานุชิต
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการคณบดี
กุลธิดา อาจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มณีนุช อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ธีรารัตน์ อาจารย์ ดร.ธีีรารัตน์  จีระมะกร
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ภัทรนันท์ อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์  ทวดอาจ
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี