คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล