คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560