ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์  เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  2. อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วท.ด.สิ่งแวดล้อมการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (วส.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  5. อาจารย์สุภาพร มะรังษี อาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  6. อาจารย์ณิชาภัทร มณีพันธ์ อาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  7. อาจารย์มะลิวัลย์ ยามโสภา อาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  8. อาจารย์ยงยุทธ บรรจง อาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  9. อาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง อาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

แชร์ข่าวนี้