คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐