“คาราวานวิทยาศาสตร์(อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”


รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม