ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์”และกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียรเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 22 อาคาร 2  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 176 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ อาจารย์สกรณ์  บุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Internet of thinks Raspberry Pi และอาจารย์วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษม อาจารย์พิชิต  วันดี และอาจารย์ชลิตา  เจริญเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบภาพ Infographic ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถสร้างองค์ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์

[IMG-Gal id=10927]

แชร์ข่าวนี้