งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ม่วง-เหลือง

Read More

ขอความร่วมมือดำเนินการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read More

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read More
activity_student2018

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

Read More
pr_student2561

แจ้งกำหนดการเรื่อง อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์

Read More

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

Read More
Stu_science

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

Read More

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

Read More

เมนูลิงค์สโมสรนักศึกษา

ประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

 

 

kwun
นายขวัญมงคล   แซกรัมย์
(สาขาชีววิทยาประยุกต์)
ประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2553

 

 

 

 

Anocha
นายอโนชา  เข็มรัมย์
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประธานนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2554

 

 

 

 

 

PONG
นายคมกฤษ  ปรีชาพูด
(สาขาชีววิทยา)
ประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555

 

 

PANTWEE
นางสาวพันทวี  แข่งขัน
(สาขาสาธารณสุขชุมชน)
ประธานนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2556
 

 

NA
นายสมฤทธิ์    แก้วอินทนิน
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประธานนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

NRAT
นายณคเนศวร์ บุญอาจ
(สาขาสาธารณสุขชุมชน)
ประธานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

ประธานเชียร์คณะวิทยาศาสตร์

KA
นายทินพงษ์  เข็มบุปผา
(สาขาวิชาเคมี)
ประธานเชียร์ 
ปีพ.ศ. 2553 และ ปีพ.ศ 2554
 

KORAKOT
นายกรกช  ศิลปกอบ
(สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

ประธานเชียร์
ปีพ.ศ. 2555

 

KONGKRIT

 

ว่าที่ร้อยตรี คงกฤษ  กิ่งแก้ว
(สาขาสาธารณสุขชุมชน)
ประธานเชียร์
ปี พ.ศ. 2556

 

 AUM
 

นายนิรินธน์นภัทร  ภูมิไสว
(สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประธานเชียร์
 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ 2557

 

 

THANAKRON 
นายธนากร ปุรารัมย์ครับ
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประธานเชียร์
ปี พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
logo_studntu2018

ประวัติ
    สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บริหารงานโดยคณะกรรมการนักศึกษา ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาสาสตร์เป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
mapsci
 
 

 

 

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล………..

อ.นพพล
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์นพพล เชาวนกุล
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
โทร  : 086-2456309

อีเมลล์  : –

ภาพกิจกรรมจิตอาสา