งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบฟอร์ม / เอกสารวิจัย

 

ข่าววิจัยและพัฒนา

mascot

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA mascot Name Contest

Read More
astc_2018

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน 7สถาบัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018)

Read More
life_science

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

Read More

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

Read More
researchwu2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๑๐

Read More
poster

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ (ICSSS 2017)

Read More

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิชาการนานาชาติ IFFA 2018

Read More
Economics_2017

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Read More
SENT_JOURNAL

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่น ๓”

Read More
ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

Read More

ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Read More

โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยตามแบบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของแหล่งเงินทุนในปีงบประมาณ 2562)

Read More
โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

Read More
การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

Read More
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

Read More
คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

Read More
PDF

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งที่ 1/2560

Read More