งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

Read More
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

Read More
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Read More
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

Read More

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainable Development Goals

Read More

ลิงค์เมนูฝ่ายงานวิจัย

RSS ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะฯ

ข้อมูลจาก :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แหล่งทุน ประเภททุน หน่วยงานที่ติดต่อ เว็บไซต์
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
2. ทุนวช.เพื่อพัฒนาประเทศ
3. ทุนบัณฑิตศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร (02) 940-6501, (02) 561-2445
www.nrct.go.th
2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
1. ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย
2. ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร (02) 278-8200
 www.trf.or.th
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) 1. ทุนวิจัย/การศึกษา
2. ทุนวิจัย Cluster and Program Management Office
3. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
4. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหัวดปทุมธานี
โทร (02) 564-7000
www.nstda.or.th 
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการวิจัยด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จัวหวัดนนทบุรี 11000
โทร (02) 832-9200
www.hsri.or.th
5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
2. โครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร (02) 343-1500
www.thaihealth.or.th
6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร (02) 610-5200
www.mua.go.th
7. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) 1. ทุนของสำนักงานฯ
2. ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช.
3. ทุนงานวิจัยสำหรับโครงการที่ขอรับทุนจาก สกว. และกฟผ.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร (02) 579-7435
www.arda.or.th
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร (02) 160-5432
www.sti.or.th
9. กระทรวงอุตสาหกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 221-2687, 221-2293
www.industry.go.th
10.  กรมควบคุมมลพิษ ทุนด้านการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย  กรมควบคุมมลพิษ
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 279-7180-9  ต่อ  134, 135
www.pcd.go.th
11. มูลนิธิเอเซีย ทุนมูลนิธิเอเซีย มูลนิธิเอเซีย 1/7  อาคารศรีบุญเรือง 2
ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (02) 233-1644-7
asiafoundation.org
12. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6  กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 265-6500 ต่อ 6750
www.onep.go.th
13. มูลนิธิ Winrock International ทุนวิจัยด้านการจัดการทรัพยากร คณะกรรมการพิจารณาทุนข่ายงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  50002
โทร. (053) 221-155, 221-699 ต่อ 3573
www.winrock.org
14. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (foundation for Thailand Productivity Institute) FTPI ทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 19  อาคารบุญผ่อง 1193  ถ. พหลโยธิน
เขตพญาไทย กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 278-1685-8, 278-1692-3 ต่อ  101, 102
www.ftpi.or.th
15. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ทุนวิจัยปัญหาสุรา ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี 11000
โทร. (085) 357-7170
cas.or.th
16. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210-0299
โทร. (02) 831-3131
www.thailandpost.co.th
17. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
869 ถนนลาดหญ้า กรุงเทพฯ 10600
โทร. (02) 437-6631-5
www.bangkokeducation.in.th
18. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรมม
ทุนอุดหนุนประเภททั่วไป
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (02) 247-0013
www.culture.go.th
19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการสนับสนุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะ
เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. อาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. (02) 555-0555
www.baac.or.th
20. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
(สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เชตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 5654, 5729
resnet.swu.ac.th
21. สำนักงานประกันสังคม ทุนงบบริหารกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02) 956-2345
www.sso.go.th
22. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทุนวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 3 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. (02) 222-0206-9
www.krisdika.go.th
23. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (02) 354-1801-2
www.thainurse.org
24.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1. ทุนวิจัยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการและการดูแลคนให้มีสุขภาพดี
2. ทุนวิจัยนวัตกรรม-เทคโนโลยีการแพทย์ไทย
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทร. (02) 141-4000
www.nhso.go.th
25.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทุนวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02) 617-7970
www.tpqi.go.th
26.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทุนวิจัยทางการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. (02) 668-7123
www.onec.go.th
27. กรมประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. (02) 618-2323
www.prd.go.th
28.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทุนวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทร. (02) 141-5100
www.ops.moj.go.th