ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House 2022)

กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  9-12 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจัดขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา กล่าวต้อนรับนักเรียน ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

แชร์ข่าวนี้