ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร