ข่าวประชาสัมพันธ์

MOUโรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จับมือ โรงเรียนสตึกและโรงเรียนพุทไธสง ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จับมือ โรงเรียนสตึกและโรงเรียนพุทไธสงลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

MOUโรงเรียนสตึก         
       รศ.มาลิณี จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายสรายุทธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก  และ นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตึก นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสงและ นายชาญ  สิ่วไธสง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนพุทไธสง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับโรงเรียนสตึก  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  และโรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการร่วมภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และร่วมสนับสนุนในด้านบุคคลากร สถานที่ งบประมาณ ทรัพย์สิน กำลังคน และอื่นๆ

MOUโรงเรียนสตึก

MOUโรงเรียนสตึก

MOUโรงเรียนสตึก

แชร์ข่าวนี้