ทำเนียบผู้บริหาร

กรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ  กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารคณะ  และคณะ

กรรมการประจำคณะ  มีหน้าที่  เป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะ  ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านบริหารและวางแผน  ด้านวิจัยและพัฒนา

และ  มีเลขานุการคณะรับผิดชอบ

ด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป

โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
อาจารย์นพพล เชวนกุล         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.ทิพวัลย์   แสนคำ              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สราวุธ     แก้วศรี               รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.มุกดา      สีตลานุชิต         ที่ปรึกษาวิชาการคณบดี
อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์กุลธิดา  ธรรมรัตน์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ธีรารัตน์     จีระมะกร         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.ภัทรนันท์  ทวดอาจ          หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์