ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

แชร์ข่าวนี้