ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม / งาน วัน/เดือน/ปี หน่วยงานรับผิดชอบ สถานที่
 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา  ๓๐ พ.ค.- ๒ มิ.ย. ๖๐  สาขาวิชาชีววิทยา  บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุรี และศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสำมะโน ๒๕ มิ.ย. ๖๐ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา ….ก.ค. ๖๐  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ….ก.ค. ๖๐ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เท่าทันหนอนพยาธิ ๑๔-๑๕ ก.ค. ๖๐   สาขาวิชาชีววิทยา  อาคาร ๑๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๔-๒๓ ก.ค. ๖๐ คณะวิทยาศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การวิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๑๕ ก.ค. ๖๐ คณะวิทยาศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สำรวจวิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี  ๑๕ ก.ค. ๖๐ คณะวิทยาศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์สำรวจวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 โครงการปฐมนิเทศและ
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
 ๒๔ ก.ค. ๖๐ คณะวิทยาศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชาต่างๆ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๗-๑๙ ส.ค. ๖๐ คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ
โครงการแข่งขันกีฬาสัปดาห์วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๗-๑๙ ส.ค. ๖๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการนิทัศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๖๐  คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการแข่งขัน “เครื่องบินยาง” ๑๘ ส.ค. ๖๐ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ (เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐)
โครงการ “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ”พลังงานที่ยั่งยื่น” ๑๘ ส.ค. ๖๐ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ (เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐)
โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ ๒๖ ส.ค. ๖๐ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเคมีสู่มาตรฐานสากล ๔ ก.ย. ๖๐ สาขาเคมี ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์
 โครงการเตรีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖-๑๗ ก.ย. ๖๐  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

แชร์ข่าวนี้