ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ โรงเรียนสตึกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้าง ความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 29 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 23 คนซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

แชร์ข่าวนี้