ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

คณะวิทยาศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ต่างๆ แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้รับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด กิจกรรมและระบบต่างๆ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ  ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

 

แชร์ข่าวนี้