งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินตนเองระดับหลักศุตร

 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)ในวันที่ 21 ก.ค. 60 ทางคณะจึงนำตัวอย่างการเขียนเล่ม SAR ของหลักสูตร

สาขาวิชาสารธาณสุขชุมชนแชร์มาให้สาขาต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนและวันที่ 24 และ 25 ก.ค. 60 ทางคณะจะจัดโครงการอบรมเพื่อทบทวนเอกสาร

และเตรียมพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับสาขา ต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง (ได้แจ้งหัวหน้าสาขาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแล้วในวันที่ 13 ก.ค.60)

ไฟล์เล่มตัวอย่าง SAR (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)

ปก-คำนำ-สารบัญ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3 แบบที่2