ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวงานประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

Read More
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

Read More
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

Read More
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

Read More
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

Read More
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

Read More
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

Read More

ไฟล์พรีเซ็นเทชั่น ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561

Read More
สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

Read More

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยงข้อง

 • ISCED Fields of Education and Training 2013
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา พ.ศ.2557
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร 2557  *
 • เอกสารประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทั้งหมด *
 • คู่มือการใช้งานระบบ
 • การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)*
 • ปฏิทิน IQA  ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร *
 • รายงานสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2557*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน ระดับปริญญาเอก*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ระดับปริญญาเอก*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ระดับปริญญาเอก*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน ระดับปริญญาโท*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ระดับปริญญาโท*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ระดับปริญญาโท*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน ระดับปริญญาตรี*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ระดับปริญญาตรี*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ระดับปริญญาตรี*
 • สรุปประเด็นถามตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน*
 • แบบฟอร์มรายงานสรุปสถานะการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557*
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 และ IQA57*
 • แบบฟอร์มติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ 57 หลักสูตร-คณะวิชา*
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 และ IQA58 มรภ (ปรับปรุง 16 มิถุนายน 2559)*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินปีการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน*
 • หลักสูตรที่ดำเนินการขอปิดหลักสูตรโดยผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีจัดการเรียนการสอนยังและมีนิสิตคงเหลือ*
 • ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558*
 • ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558*
 • ปฏิทินและการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับสถาบัน*
 • ปฏิทินและการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับคณะวิชา*
 • ปฏิทินและการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับหลักสูตร*
 • รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์*
 • ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ( แก้ไข 27-07-2016)  ACP_PDF 2_file_documentExcelIcon*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริญญาเอก( แก้ไข 27-07-2016) ACP_PDF 2_file_document ExcelIcon*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริญญาโท  (แก้ไข 27-07-2016) ACP_PDF 2_file_document ExcelIcon*
 • ตารางสรุปผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  ACP_PDF 2_file_documentword_icon*
 • คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษำภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557*

เกรดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความเป็นมาของการพัฒนาหลักสูตร


การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูลของหลักสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ การดำเนินการใช้และผลของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่าและคุณภาพของหลักสูตร แล้วนำมาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้คุณค่าแก่หลักสูตรว่าหลักสูตรมีข้อดี จุดอ่อนในเรื่องใด รวมทั้งผลการใช้หลักสูตรและตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณค่าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลหลักสูตรเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพราะจะทำให้ทราบว่าหลักสูตรประสบผลสำเร็จเพียงใด  มีอะไรที่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป การประเมินหลักสูตรมี 3 ระยะหลัก ๆ คือ การประเมินหลักสูตรก่อนนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร การประเมินหลังการใช้หลักสูตร ถ้าต้องการได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบรอบแล้ว ก็ควรประเมินทั้งระบบหลักสูตร การกำหนดหลักสูตรเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันย่อมไม่สามารถจะตอบสนองกับสภาพปัญหาและความต้องการในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ แต่ละท้องถิ่นย่อมมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ต้องนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสืบทอดต่อและเพื่อความตระหนักถึงความสำคัญและรักในถิ่นฐาน ประกอบกับข้อกำหนดใน พรบ. 2542 มาตรา 27 ทำให้สถานศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เรียกว่า การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยดำเนินการได้หลายรูปแบบตามสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารีรัตน์ แก้วอุไร
….. อ่านต่อได้ที่: HTTPS://WWW.GOTOKNOW.ORG/POSTS/65984

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7