ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กล่าวขอบคุณกรรมการบริหารคณะทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มีข้อราชการหลายเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมปรึกษาหารือในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ
[IMG-Gal id=11085]

 

 

แชร์ข่าวนี้