ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
หน้าตึก 12

ความเป็นมาของ
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยเปลี่ยนจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 2 ปีหลัง)

ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนหลักสูตร ค.บ. 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนเทคนิคการอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 3 สาขา คือ การอาหาร ก่อสร้าง  และกสิกรรม และได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นผลให้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับคุณวุฒิเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงสามารถผลิตบัณฑิตทั้งสาขาครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์) และวิทยาศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างการบริหารงานคณะประกอบด้วย 9 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชาเคมี 2) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 3) ภาควิชาชีววิทยา 4) ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์และ 9) ภาควิชาเกษตรศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบุรีรัมย์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าคณะเป็นคณบดี เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ จากเดิมที่เป็นภาควิชามาเป็นการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา

ในปีการศึกษา  2543  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีโปรแกรมวิชาในสังกัดจำนวน

21 โปรแกรมวิชา ต่อมาในปีการศึกษา 2543  มีโปรแกรมวิชาเพิ่มขึ้นเป็น 25 โปรแกรมวิชา

ในปีการศึกษา 2544 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ที่เริ่มเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2544 ทั้งหมดสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดการบริหารภายใน (ระหว่างรอการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ) ดังนี้ สาขาวิชาในกลุ่มของอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกออกเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนคณะวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจากโปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา ประกอบไปด้วย 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์  2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ 3) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดแบ่งส่วนราชการเป็น 3 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานคณบดี 2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รวมภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้ากับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์) และมีการเพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์อีก 1 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการจัดแบ่งเพิ่มเติมเป็นการภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย