ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม บริการวิชาการแก่สังคม ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา แก้ปัญหาท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น
  3. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา แก้ปัญหาท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของสังคม
  4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพทุกมิติที่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการผลิตงานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการทางวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาและเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่งอีสานใต้เพื่อเผยแพร่สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  บริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเพื่อเพิ่มรายได้

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

1.พัฒนาคน    ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2.พัฒนาองค์ความรู้    ด้วยการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมและ

นำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

3.พัฒนาจิตใจ    เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต และอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.พัฒนาความรักความศรัทธา   ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา”

1.สำนึกดี     บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา

2.มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์    บัณฑิตมีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถและมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์

3.มีคุณธรรม    บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

4.นำชุมชนพัฒนา    บัณฑิตมีส่วนร่วมในการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความกล้าหาญทางทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า