ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

ปรัชญา

“ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น
  3. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา แก้ปัญหาท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของสังคม
  4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพทุกมิติที่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการผลิตงานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการทางวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาและเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่งอีสานใต้เพื่อเผยแพร่สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  บริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเพื่อเพิ่มรายได้