ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มรภ.บร จับมือ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

มรภ.บร จับมือ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร และ นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการร่วมภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และร่วมสนับสนุนในด้านบุคคลากร สถานที่ งบประมาณ ทรัพย์สิน กำลังคน และอื่นๆ

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

แชร์ข่าวนี้