ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภัทรบพิตร

ในพิธีลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตรได้ตกลงร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

แชร์ข่าวนี้