ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอส่งประกาศฯและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

แชร์ข่าวนี้