ข่าวประชาสัมพันธ์

rdi

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

จำนวนผู้เข้าชม 478 views

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณ นักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์กรความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยาพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นประจำทุกปี 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


แชร์ข่าวนี้