ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานในโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ บริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

no images were found

แชร์ข่าวนี้