สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  
การกีฬา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เชิดศักดิ์    ผศ.กริชเพชร    อ.วิศรุต    ดร.ปรัญญา

 

อ.วรีรัตน์


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Sport Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :       Bachelor of Science (Sport Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :      B.Sc. (Sport Science)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://sport.bru.ac.th/หลักสูตร/