สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

  
สิ่งทอ

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สืบศักดิ์    ดร.สาวิตรี    อ.อมรรัตน์    อ.ผจงจิต


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Textile Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สิ่งทอ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :        วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งทอ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        Bachelor of Science (Textile Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :       B.Sc.(Textile Science)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://textile.bru.ac.th/หลักสูตร/