สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สุธีรา    อ.รุ่งเรือง   อ.กุลธิดา    อ.คณิตตา

 

ดร.ธีรารัตน์    อ.สถิตรัตน์


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ   :         BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SCIENCE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :      วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :       BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :     B.SC. (ENVIRONMENTAL SCIENCE)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://envi.bru.ac.th/หลักสูตร/