สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.จิตตะวัน    อ.เทวิกา    อ.ชุรีพร    อ.จตุพัฒน์

 

อ.เพียรพรรณ    

 


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Food Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :       Bachelor of Science (Food Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :       B.Sc.  (Food Science)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://food.bru.ac.th/หลักสูตร/