สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป

  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.จิตตะวัน    อ.เทวิกา    อ.ชุรีพร    อ.จตุพัฒน์

 

อ.เพียรพรรณ    

 


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Food Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและแปรรูป)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :       Bachelor of Science (Food Innovation and Processing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :       B.Sc.  (Food Innovation and Processing)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://food.bru.ac.th/หลักสูตร/