ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้นคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ อ.อรุโณทัย อุ่นไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

 

แชร์ข่าวนี้