ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน คณิตสาสตร์ สถิติประยุกต์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการเสนอชื่อแบบลับเพื่อหาผู้ได้คะแนนสูงสุด ผลปรากฏว่าผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ :: อาจารย์ณัฐพล แสนคำ
เคมี                               :: อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก
สาธารณสุขชุมชน        :: อาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ::ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
สถิติประยุกต์__ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
คณิตศาสตร์ __อาจารย์สำคัญ ฮ่อบรรทัด
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ__อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม__อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม
วิทยาศาสตร์การกีฬา__ผศ.กริชเพชร นนทโคตร
ฟิสิกส์__อาจารย์วรุตม์ คุณสุทธิ์
ชีววิทยา__อาจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์
วิทยาศาสตร์การอาหาร__อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ__อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง

****หมายเหตุ หากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไม่ประสงค์รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาให้ดำเนินการ ติดต่อสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ

ภาพกิจกรรม ::

 

แชร์ข่าวนี้