ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 253 ณ  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 แบ่งประเภทการสอบแข่งขัน ได้ดังนี้

          วิชาคณิตศาสตร์            สอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา         09.00-11.00 น.

          วิชาเคมี                     สอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา         13.00-15.00 น.

          วิชาฟิสิกส์                  สอบวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา      09.00-11.00 น.

          วิชาชีววิทยา               สอบวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา      13.00-15.00 น.

 

การจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา

แชร์ข่าวนี้