สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  

คณิต

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สำคัญ    ผศ.วชิรารักษ์    อ.วิชญาพร    อ.เฉลิมวุฒิ

 

อ.วัชระ    อ.สมภพ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ   :        Bachelor of Science Program in Mathematics

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://math.bru.ac.th/หลักสูตร/