ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 บรรยายภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมทานตะวัน และภาคปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 4 อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้