สาขาวิชาชีววิทยา

  
ชีวะ

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สุภาพร    ดร.ภาวิณี    ดร.สุขสรรค์    ดร.สราวุธ

 

อ.ประภาพันธ์    อ.นฤมล    อ.วรนุช    ดร.สนธยา

 

ดร.สิริณี    ดร.ศรัณย์    อ.รัตนา


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :      วท.บ. (ชีววิทยา)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :       Bachelor of Science (ฺBiology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :       B.Sc.(Biology)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://bio.bru.ac.th/หลักสูตร/