ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10 งานผ้าไหมแฟชั่นระดับโลก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
สำหรับสาขานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ ได้รับผิดชอบในการออกแบบและตัดเย็บให้กับสถานทูต ประเทศ Albania และประเทศ Algeria จำนวน 2 ชุด ซึ่งออกแบบโดย
1. นายกิตตินันท์ ปาประโคน (ผู้ออกแบบ)
2. นายจตุพงษ์ พิเศษ
3. นายถวัลย์ศักดิ์ นัคราภิบาล
4. น.ส.อาทิตยา รุ่งโรจน์
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
1. อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์
2. อาจารย์ผจงจิต เหมพนม
3. อาจารย์อุกฤษ นาจำปา
 

แชร์ข่าวนี้