สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  

สถิติ

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.รินทร์หทัย    อ.พวงเพชร    อ.เขมิกา    อ.รัชนีกร

 

อ.จารุมาศ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Applied Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติประยุกต์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :        วท.บ. (สถิติประยุกต์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        Bachelor of Science (Applied Statistics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :        B.Sc.(Applied Statistics)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://stat.bru.ac.th/หลักสูตร/