สาขาวิชาเคมี

  
เคมี

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สุวรรณา    ผศ.ประสิทธิ์    ผศ.ดร.สมหมาย    ผศ.ปฏิมา   

 

อ.บัวลอย    ดร.ภัทรนันท์    อ.ธัญพรรณ    ดร.สุพัทรา

 

ดร.ศรัญญา    อ.วิรัญรัชญ์    อ.สุภาวรัตน์     อ.ชุลีกานต์

 

ดร.สุกัญญา


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เคมี)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        Bachelor of  Science (Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :       B.Sc.  (Chemistry)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://chem.bru.ac.th/หลักสูตร/