สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ฉวีวรรณ        ผศ.ดร.สุวรรณา     ผศ.ดร.สุภาพร

 

ผศ.กิตติศักดิ์    อ.เสกสิทธิ์    อ.มณีนุช     อ.สุภาพร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขชุมชน) 
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :        B.Sc.(Community Health)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://health.bru.ac.th/หลักสูตร/