สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ฉวีวรรณ        ผศ.ดร.สุวรรณา     ผศ.ดร.สุภาพร

 

ผศ.กิตติศักดิ์    อ.เสกสิทธิ์    อ.มณีนุช     อ.สุภาพร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) 
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        Bachelor of Public Health (Public Health)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :        B.Sc.(Community Health)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://ph.bru.ac.th/หลักสูตร/